Prečítajte si viac o našich službách transparentným spôsobom

Právne

mimochodom

PREMSPOT (PREMSPOT) est un service proposé par MYWEBTECH. Hostiteľ webových stránok : CloudFlare Security CDN Inc 665 3rd Street, San Francisco, CA 94107 (USA) Hlavné mesto 175.000 dolárov

Editor : Como Martin - V súlade s právom Národnej komisie pre informatiku a slobodu z 06.01.78 máte právo na prístup a opravu informácií o vás zhromaždených našou spoločnosťou. Informácie na stránke PremSpot.com sú čo najpresnejšie a lokalita sa pravidelne aktualizuje, ale môže obsahovať nepresnosti, opomenutia alebo nedostatky.

Všeobecné obchodné podmienky

ČLÁNOK 1 - ÚČEL PODMIENOK :

Účelom tejto stránky je určiť podmienky, za ktorých webová agentúra (ďalej len "Poskytovateľ") poskytne Zákazníkovi kvalifikovaný personál, aby zabezpečil svoje poslanie podporovať tvorbu webovej stránky Klienta, aby mohla byť táto stránka online a ponúknuť ju prostredníctvom svojho partnera na dobrú viditeľnosť. Klient je odhodlaný mať právomoc, právomoc a schopnosť uzatvárať a plniť povinnosti, ktoré sú tu stanovené. Redaktorom je Como Martin.

ČLÁNOK 2 - DOSIAHNUTIE POSLANIA :

S cieľom zabezpečiť poslanie, ako je popísané na našich baleniach PACK (ďalej len "Poslanie"), Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi všetky jeho služby a príslušný tím osobitne zodpovedný za plnenie Misie. Poskytovateľ vynadá maximálne úsilie, aby zabezpečil dostatok personálu venovaného misii a potrebné zručnosti. Misia, ako je popísané na našich webových stránkach predstavuje globálny zásah s pevnou sumou bez predplatného. Po splnení Svojho Poslania bude Môcť Poskytovateľ upraviť počet dní/mužov pôvodne plánovaných pre každý z krokov zahrnutých vo vašej objednávke, priradiť ich do iných etáp, čo je jediná povinnosť Poskytovateľa s bydliskom v poskytovaní vyplácanej dávky..

ČLÁNOK 3 - UPLATŇOVANIE A VYKONATEĽNOSŤ PODMIENOK :

Tieto podmienky sú vykonateľné voči Zákazníkovi, ktorý je ich signatárom kúpou a je zodpovedný za jednu alebo viac webových stránok, za ktoré je Poskytovateľ zodpovedný za Poslanie. Platba objednávky Zákazníkom stojí za predchádzajúce znalosti a súhlas s týmito podmienkami. Tieto podmienky sa vzťahujú na akékoľvek poskytovanie odkazov na online informačný systém. Preto akýkoľvek nákup na našich stránkach znamená úplné a nekvalifikované dodržiavanie týchto podmienok zákazníkom. V súlade s ustanoveniami článku 1119 Občianskeho zákonníka budú osobitné podmienky prevážiť nad podmienkami. Skutočnosť, že Navrhovateľ kedykoľvek nevyučuje žiadnu z týchto podmienok a/alebo neodpustí, že druhá strana porušila ktorúkoľvek z povinností, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky, nemožno vykladať ako povinnosť poskytovateľa neskôr využiť ktorúkoľvek z týchto podmienok..

POLOŽKA 4 - CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY :

Výmenou za Poslanie Klient zaplatí pevnú sumu za pevnú cenu v detailoch vybraného balíka..
Celková suma, zastavená na faktúre, bude zaplatená v súlade s Podmienkami vyrovnania.

ČLÁNOK 5 - POVINNOSTI ŽIADATEĽA :

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek informáciách a dokumentoch, ktoré môže mať v dôsledku plnenia výhod. Toto ustanovenie o dôvernosti sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, s ktorými sa budú musieť prijať všetky potrebné opatrenia na splnenie tejto povinnosti. Zaväzuje sa tiež zabezpečiť dôvernosť hosťovaných informácií a nezverejneť ich žiadnej tretej strane..

L